ورژن جدید نرم افزارها  در صفحه دانلود قرار گرفت لطفا توضیحات وتغیرات را در کانال تلگرام مشاهد نمایید. 

V1.09.20608 : 

STM Series 

کانال تلگرام 

گروه تلگرام